REGLAMENT ELECTORAL DE SOM PALMA

ELECCIÓ ALS COMPONENTS DE LES COMISSIONS DE COORDINACIÓ, ÈTICA, FINANCES I DE SEGUIMENT

octubre-novembre2015

1) OBJECTE. Aquest reglament regularà el procés d’elecció dels components de les comissions d’êtica i coordinació de Som Palma, i la comissió de seguiment del pacte de govern a l’Ajuntament de Palma.

2) PROCESSOS DE VOTACIÓ. En una primera fase es votaran els documents i reglaments presentats a l’Assemblea, així com les esmenes que es presentin en els terminis acordats.

3) CENS ELECTORAL. El Cens Electoral el composaran totes les persones inscrites a Som Palma, tant les que ho hagin fet al Web de Som Palma (www.sompalma.info), com les que ho facin presencialment a les taules de votació en els terminis acordats.

Es podran inscriure totes les persones residents i empadronades al municipi de Palma, de nacionalitat espanyola, ciutadans comunitaris i residents legals a l’Estat Espanyol.

La possibilitat de fer la inscripció telemàtica serà possible, com a màxim, fins dos dies abans d’iniciar-se els processos de votació (a les 0:00 h.)

La inscripció manual a les taules de votació es mantindrà oberta abans i durant el període de votació, signant una declaració jurada de la veracitat de les dades personals aportades.

4) DRET DE SUFRAGI ACTIU. Totes les persones inscrites a Som Palma, residents a Palma, tenen dret a votar (sufragi actiu) en aquests processos electorals, tenint en compte els terminis establerts per a formalitzar la inscripció.

5) SUFRAGI PASSIU. Qualsevol persona inscrita a Som Palma pot presentar-se com a candidat per esser elegit membre de les diferents comissions i òrgans interns del partit, sempre i quan sigui:

a) Major de 18 anys

b) Tingui la nacionalitat espanyola o d’algun país membre de la Unió Europea, o sigui ciutadà no comunitari resident legal a Espanya.

c) No es podrà presentar cap candidatura a la Comissiò Êtica que tingui relació de parella de fet estable o parentiu de 1er grau amb càrrecs electes del Partit.

La inscripció es farà mitjançant la complementació i enviament del formulari corresponent, on s’especifiquin de manera correcta i autèntica les dades personals requerides. S’adjuntarà també una còpia del DNI/NIE i un certificat d’empadronament a Palma.

Qualsevol persona es podrà presentar com a candidatura individual i independent, o bé formant part d’una candidatura col·lectiva.

En el cas de presentació d’una candidatura col·lectiva, s’indicarà el nom (si el té) en el formulari pertinent. Una persona integrant d’aquesta candidatura serà la que validi la pertinença efectiva de totes les persones que la integren, que hauran presentat, prèviament, la seva candidatura de manera individual.

Els terminis de presentació de candidatures seran els presentats per la Mesa Electoral a l’Assemblea.

6) SISTEMA DE VOTACIÓ. El sistema de votació serà mixte: es podrà votar de manera telemàtica a través del sistema de votació d’Agora Voting; i també de manera presencial a les taules de votació que es col·locaran als llocs i els dies que indicarà la Mesa Electoral, i que serà notificat a l’Assemblea.

a) A totes les eleccions realitzades s’aplicarà una correcció als resultats de manera que hi hagi paritat de gènere en tots els òrgans i comissions de Som Palma.

b) La correcció es farà de tal manera que resulti una llista paritària tenint en compte el gènere de la persona més votada. La persona següent haurà d’esser de gènere distint, i així successivament. La Mesa Electoral resoldrà els possibles conflictes que puguin sorgir al respecte, aplicant la legalitat vigent.

7) Al marge del dret d’inscripció de candidatures (individuals o col·lectives), aquestes es representaran al sistema telemàtic de votació (la pantalla d’Agora Voting) de manera aleatòria, tant els diferents equips com les candidatures individuals.

8) LA MESA ELECTORAL.

a) La Mesa electoral estarà composada per 3 o 5 persones, voluntàries, que s’ofereixin dins els terminis establerts, abans de la inscripció de les candidatures, i elegits per l’Assemblea.

b) Els membres de la Mesa Electoral no podran formar part de cap candidatura, ni individual ni col·lectiva, ni tenir relació de parentiu de 1er. Grau amb cap persona candidata.

c) La Mesa Electoral vetllarà pel bon compliment d’aquest Reglament Electoral i del Codi êtic durant tot el procés, i tindrà la potestat dedenunciar qualsevol conducta contraria als mateixos.

d) La Mesa Electoral revisarà tota la documentació presentada per les candidatures, i verificarà que sigui correcta i suficient. Comunicarà els errors o insuficiències a les persones afectades, requerint-les per a poder corregir-los en temps.

e) Un cop verificat, es publicaran als mitjans del partit (web, xarxes socials, e-mail) totes les candidatures admeses.

f) La Mesa Electoral avaluarà i exigirà a totes les persones candidates que, durant la campanya i el període de votacions, que mantinguin un comportament de respecte mutu, de col·laboració i lleialtat a Som Palma, i d’acord amb el Codi Etic i aquest reglament.

g) La Mesa Electoral publicarà els resultats electorals.

h) En el cas de renúncies de persones electes, es proclamarà la següent candidatura en número de vots, amb l’única correcció del criteri de paritat de gènere.

i) En cas d’empat entre dues o més candidatures, es resoldrà amb un sorteig a l’atzar, anunciat prèviament i cel·lebrat públicament per part de la Mesa Electoral. En qualsevol cas sempre s’aplicarà la corresponent correcció de gènere.

j) S’estableix la limitació de parentiu. No podran dues persones que mantinguin una relació de fet estable o bé tinguin una relació de parentiu de 1er. Grau pertànyer al mateix o a diferents òrgans del partit.

k) Es declara incompatible pertànyer a dos o més òrgans o comissions del partit. Per tant si algú resultàs elegit a dos o més, haurà de renunciar i només acceptar el nomenament a un d’ells. Preferentment haurà de renunciar a la comissió on no sigui necessària la seva presència per a constituir-la..

l) En el cas de situacions no previstes en aquest Reglament, incidents greus, etc, la Mesa Electoral ho avaluarà i, eventualment, ho resoldrà dins els terminis pertinents. En cas necessari ho posarà en coneixement dels òrgans provisionals del partit i, si s’escau, es convocarà a tals efectes una Assemblea Extraordinària. En qualsevol cas sempre s’actuarà amb la màxima diligència, transparència, legalitat i lleialtat al Codi ètic i al present Reglament.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris