Mesures de cost zero del canvi a Palma

Un nou temps polític requereix vetllar pel bon ús dels béns públics i per una gestió dels recursos públics basada en principis d’eficiència, equitat i eficàcia. MÉS per Palma, Som Palma i PSIB-PSOE acorden que el seu compromís amb la gestió pública es tradueixi en l’aplicació de les següents mesures de cost zero d’un futur govern de canvi a Palma.

Aquestes mesures són una mostra, no exhaustiva, però que posen en evidència el compromís del futur govern per dur endavant el canvi a Palma des del minut zero i a cost zero.

 1. L’Ajuntament recuperarà el diàleg social i convocarà als agents socials sindicats i empresaris per subscriure un nou pacte per l’ocupació amb l’objectiu de crear llocs de feina dignes i amb drets.
 2. Prioritzar la banca amb bones pràctiques. L’Ajuntament treballarà prioritàriament amb aquelles entitats bancàries que compleixin el codi de bones practiques bancàries.
 3. Introducció de clàusules socials i ambientals en la contractació de l’Ajuntament i les seves empreses i organismes públics i obligació de complir amb la normativa laboral. Declaració de Palma com a ciutat lliure de paradisos fiscals, com a compromís en la contractació.
 4. Declaració de l’Ajuntament contrari al tractats internacionals que retallin competències municipals, contra els drets dels treballadors i que vulneri el principi de legalitat de la justícia.
 5. Compromís de l’Ajuntament de reforçar la recerca de fons europeus de finançament.
 6. Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana. Oportunitat d’obrir un debat ciutadà en relació al model de ciutat, posant el interès general per damunt de l’especulació urbanística.
 7. Rebuig de qualsevol tipus d’ampliació d’espais portuaris, sense informes d’estudi d’impacte ambiental i consens ciutadà, criteri que s’aplicarà a qualsevol tipus d’intervenció urbanística. Compromís de l’Ajuntament de no cedir als interessos especulatius queamenacen a El Molinar, Jonquet i Moll Vell.
 8. Plans d’usos per als espais públics i garantir la recuperació dels espais per als ciutadans i equilibrar els diferents usos compartits. Limitació dels excessos d’ocupació de les terrasses. Recuperació dels espais públics per a les persones.
 9. Instar al Govern a la imposició de sancions a entitats bancàries i grans empreses que romanen amb habitatges buits durant més de dos anys; atribuir competències a l’Ajuntament.
 10. Un Ajuntament al servei de l’escola, que prengui decisions amb el consens de la comunitat educativa.
 11. Convocatòria immediata del Consell Escolar Municipal per recuperar una major implicació municipal en la tasca educativa de la ciutat.
 12. Elaboració d’un mapa de necessitats educatives a Palma i proposta de zonificació escolar.
 13. Les polítiques d’igualtat s’implantaran de forma transversal a totes les àrees de govern garantit, a més, la seva presència dins l’estructura de govern.
 14. Participació del col·lectiu feminista en la política municipal, activant el Consell de la Dona,l’Observatori Municipal i els plans d’igualtat.
 15. Integració de persones amb discapacitat: accessibilitat com a principi bàsic i irrenunciable de l’activitat municipal.
 16. Elaboració d’un Pla Municipal d’Infància que d’acord amb la Convenció sobre els Drets de la  Infància,posant especial atenció a les situacions de més exclusió, com la pobresa infantil.
 17. Declaració de Palma com a ciutat contrària a la discriminació per raons de sexe. Ciutat LGTBIQA friendly, amb mesures de potenciació. Foment de la sensibilització en matèria d’igualtat de gènere.
 18. Recuperació del Pla director de Festes i convocatòria de la Comissió de Festes per retornar el caràcter ciutadà a les festes de Palma i potenciar la participació.
 19. Impuls a la cultura urbana amb projecció educativa, cultural i artística.
 20. Compromís amb la recuperació de la senyal de Canal 3/33 i Canal 3/24 hores a les Illes Balears.
 21. Premis Ciutat de Palma en català.
 22. Simplificació de tràmits. Finestreta única de Cultura i Participació.
 23. Publicar els sous i currículums dels càrrecs electes i de confiança.
 24. Millora del sistema participació als plens municipals de la ciutadania i les associacions.
 25. Audiències públiques dels regidors i regidores al Ple com a mínim una vegada a l’any per donar compte de la feina feta. Contacte del regidors i regidores i del batle amb els veïnats de tots els barris i pobles de Palma, amb regularitat i de forma presencial, i també assemblees públiques, que es duran a terme als diferents barris de la ciutat, per tal de donar compte de la seva actuació. Establir un dia d’atenció a la ciutadania per part dels regidor i regidores.
 26. Impulsar els pressupostos participatius.
 27. Instar al Parlament a realitzar el canvi legislatiu oportú per reduir al 10% al 1% del límit designatures per presentar una Iniciativa popular ciutadana. Compromís municipal d’admetre a tràmit.
 28. Recuperació de la gestió veïnal dels Casals de Barri. Impuls a l’associacionisme.
 29. Creació d’espais de feina conjunt amb les entitats del Tercer Sector, ampliant la seva participació en la presa de decisions del govern municipal.
 30. Declaració de Palma com a ciutat lliure de maltractament animal, que inclourà la declaració de Palma anti-taurina.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris