La ciutadania de Palma gestionarà directament un milió  d’euros del pressupost municipal

La ciutadania de Palma gestionarà directament un milió d’euros del pressupost municipal

La ciutadania de Palma podrà participar en l’elaboració dels pressupostos de l’Ajuntament de l’any 2017. La regidoria de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial ha presentat aquest dilluns el projecte de Pressupostos Participatius, mitjançant el qual es destinarà per primera vegada 1 milió d’euros perquè siguin gestionats de manera directa pels mateixos ciutadans i ciutadanes.

La regidora de l’àrea, Eva Frade, apunta que “volem donar protagonisme a la gent, no només votant cada quatre anys, sinó també donant representació continuada per opinar sobre què fem amb els diners públics i quines son les necessitats reals de la ciutat.”

A partir de dia 16 de maig, i fins dia 15 de juny, es podran presentar les propostes. Ho poden fer tant persones individuals com entitats ciutadanes, independentment del seu lloc d’empadronament, sempre que es compleixin els requisits. Les propostes es podran presentar presencialment a les OAC, a sessions presencials a les barriades, o telemàticament, omplint la fitxa que es troba a la web de l’Ajuntament www.palma.cat

Es poden presentar propostes d’inversions, tant si són obres noves com de manteniment, adquisicions, o per a la realització d’activitats i programes o nous serveis. Han de fer referència a competències directes de l’Ajuntament, han de ser concretes i avaluables econòmicament i tècnicament, plantejar accions sostenibles i ser inclusives.

Consulta ciutadana

Un cop finalitzat el període de recollida de propostes, una comissió tècnica les estudiarà i farà públiques les propostes acceptades. També es farà públic el llistat de propostes no admeses, especificant el motiu de rebuig (informació incompleta o incompliment d’alguns dels criteris prevists, per exemple).

Posteriorment, entre els dies 20 i 30 de juny, es realitzarà una consulta ciutadana per a donar suport a les propostes que hagin estat acceptades. Aquesta consulta es realitzarà mitjançant el web municipal, accedint amb la Targeta Ciutadana, i estarà limitada a persones empadronades a Palma i majors de 16 anys.

Entre els dies 1 de juliol i 16 de setembre la Comissió Tècnica derivarà les propostes amb majors suports ciutadans als serveis municipals corresponents per a la seva valoració de viabilitat. Aquesta comissió informarà sobre la possible execució de les propostes, pel que fa a la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica, i establirà una xifra pressupostària per a l’execució.

Una vegada fetes les valoracions, entre el 19 i 30 de setembre, es farà una votació final, on podran participar les persones empadronades a Palma majors de 16 anys, que decidiran les propostes que entraran en el pressupost del següent exercici, segons l’ordre de puntuació i fins a esgotar la dotació del milió d’euros destinat al projecte.

Tal com explica Eva Frade, “aquest primer pressupost participatiu és un projecte pilot que ens ha de servir per a fer diagnosi i anar creant el model per a Palma, un model que volem que es consolidi i pugui anar incrementant la seva partida pressupostària”.

 

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris