Bases per conformar un govern de canvi a Palma

Les bases d’un futur acord que permeti conformar un govern de canvi a Palma passen per aplicar mesures que donin prioritat a les polítiques socials i a la recuperació de drets, que prioritzin el rescat de persones, la creació de feina digna, la cohesió social i la qualitat dels serveis públics. Un nou temps polític exigeix un govern que planti cara en defensa de les persones i de l’interès general, que recuperi els serveis que han estat privatitzats i que lluiti contra l’especulació; un govern que faci de la participació, la transparència i la rendició de comptes les seves senyes d’identitat.

El document en pdf

CODI ÈTIC

MÉS per Palma, Som Palma i PSIB-PSOE acorden un codi ètic que reguli un govern de canvi a Palma. Aquest codi ètic forma part de les bases d’un futur acord que permeti conformar un govern que faci de la participació la transparència i la rendició de comptes les seves senyes d’identitat a Palma. Aquest codi ètic serà compartit per l’equip de govern i a més a més cada una de les tres forces polítiques continuarà aplicant als seus membres el seu propi codi ètic i de bones pràctiques, la qual cosa constitueix un doble sistema de garantia. El codi inclou una comissió de seguiment que resoldrà els conflictes que se’n puguin derivar. Aquest codi ètic s’afegeix al Codi de Bon Govern Local subscrit per l’Ajuntament de Palma.

I.- Principis Generals

a) Acompliment de la labor institucional amb lleialtat a la ciutadania, integritat, senzillesa, compromís, honradesa, moralitat, transparència, austeritat, exemplaritat, plena dedicació al servei públic i amb rendició de comptes.

b) Vetllar pel bon ús dels béns públics i per una gestió dels recursos públics basada en principis socials i ecològics d’eficiència, equitat i eficàcia.

c) Realització de la labor pública de forma inclusiva, amb respecte a la diversitat social, cultural, de gènere, entre d’altres, dignificant la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania, escoltant totes les persones que ho sol·licitin i combatent qualsevol forma de discriminació.

d) Renúncia a qualsevol privilegi derivat de la condició de representant públic, incloent l’assignació de vehicle oficial de caràcter permanent excepte recomanació expressa dels cossos de Seguretat.

e) Inhibició en la presa de decisions i abstenció d’optar a càrrecs amb l’objectiu de representar interessos personals, anteposant sempre els interessos generals sobre els particulars. Evitar situacions que puguin general conflicte entre tots dos interessos.

f) Impuls al laïcisme en les institucions públiques, reconeixent i respectant la diversitat religiosa.

g) Prohibició de contractació amb l’Ajuntament d’aquelles empreses que operin o tinguin sucursals en paradisos fiscals, així com d’aquelles que no respectin els drets laborals dels seus treballadors i treballadores.

II.- Retribució dels càrrecs electes

a) Limitació salarial segons les respectives exigències de cada formació política. L’excés salarial podrà ser destinat a donacions a institucions, partits i/o entitats sense ànim de lucre.

b) Congelació salarial durant tota la legislatura, sense que sigui possible ni tan sols un augment de l’I.P.C. corresponent al respectiu any en curs.

III.- Obsequis

a) No es podran acceptar regals o obsequis, siguin en efectiu o en espècie, favors o serveis que procedeixin d’una persona física o jurídica relacionada directament o indirecta amb la seva activitat política i el valor de la qual superi els 60 euros. Tampoc no es podran acumular regals procedents de la mateixa persona, organisme o empresa, que la suma dels seus valors sigui superior, igualment, als 100 euros durant el període d’un any.

b) Quan un regal o obsequi excedeixi de les quanties assenyalades, serà rebutjat i, si s’escau, retornat a la persona de procedència en el termini de cinc dies. Quan aquesta devolució no sigui possible, es procedirà a la seva integració en el patrimoni de l’administració o, si no resulta possible, es donarà a una entitat sense ànim de lucre.

c) Tot regal o obsequi que es rebi quedarà plasmat en un registre.

IV.- Implicació en procediments judicials

a) Renúncia al càrrec públic en cas d’obertura de judici oral i/o condemna per delictes vinculats a temes de corrupció, llibertat i indemnitat sexual (assetjament, abús o violació), contra la integritat moral, violència de gènere, pederàstia i maltractament infantil.

b) En els supòsits d’imputació es posarà el càrrec a la disposició de la valoració que realitzi la comissió de seguiment del present Codi la qual resoldrà definitivament.

V.- Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment de l’execució del present codi.

PROPOSTES DE GOVERN

1. BENESTAR SOCIAL

MESURA URGENT. Objectiu Pobresa Zero, amb especial atenció a la població infantil. Cap família sense llum, aigua, gas, menjar i material escolar. Reforç del servei d’ajuda a domicili.

MESURA URGENT: Oficina antidesnonaments: assessoria jurídica, mediació amb les entitats bancàries. Serà realment efectiva i amb seguiment i acompanyament dels afectats. L’Ajuntament prioritzarà treballar amb els bancs que compleixin amb el codi de bones pràctiques bancàries.

MESURA COST 0: Creació d’espais de feina conjunt amb les entitats del Tercer Sector, ampliant la seva participació en la presa de decisions del govern municipal.

– Revisarem les contractacions perquè primi la qualitat del projecte per damunt del preu de licitació.

– Garantirem els pressupostos de serveis socials. Assegurarem la viabilitat de programes i projectes i n’evitarem la supressió una vegada programats i iniciats.

– Vetllarem per mantenir una política d’ajudes econòmiques que eviti el clientelisme, la dimensió caritativa i la perpetuació de la precarietat. – Desenvoluparem la Llei de serveis socials des de l’Ajuntament de Palma.

– Instarem al Govern Balear que, una vegada entri en vigor i es posi en pràctica la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local, aprovi per llei una delegació de la competència relativa als serveis socials des del Govern als ajuntaments.

– Millorarem la coordinació entre les diferents administracions en matèria de serveis socials.

– Apostarem pel treball en serveis socials familiar, grupal i comunitari tot garantint una previsió pressupostària.

– Descentralitzarem els serveis socials a les barriades perquè esdevenguin un servei més proper a la ciutadania.

– Augmentarem els recursos per a programes d’inserció sociolaboral, ajuda a domicili i prevenció de lluita contra la drogoaddicció.

– Augmentarem i prioritzarem la despesa destinada a prestacions socials. Equipararem aquesta despesa, a mitjan termini, a la mitjana nacional, i a llarg termini, amb el nivell de la UE15.

– Adequarem els protocols de Serveis Socials a la nova realitat dels usuaris per evitar llistes d’espera. Garantirem el pagament de les ajudes econòmiques urgents en 48 hores.

1.1 IMMIGRACIÓ I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

– Recuperarem els programes de mediació intercultural així com els d’alfabetització.

– Crearem un servei descentralitzat d’acollida adreçat a persones nouvingudes facilitant informació i gestions en matèria de tràmits per normalitzar la seva situació i integració.

– Recuperarem la convocatòria de cooperació internacional i educació per al desenvolupament per a les ONG’s i amb tendència a un 0,7% del pressupost dedicat a aquest concepte”.

– Impulsarem una cooperació internacional de qualitat, eficient i coordinada.

1.2 INFÀNCIA

MESURA COST 0: Elaboració d’un Pla Municipal d’Infància que d’acord amb la Convenció sobre els Drets de la Infància, posant especial atenció a les situacions de més exclusió, com la pobresa infantil.

– Declararem Palma Ciutat dels Infants. Farem de la infància un eix transversal a l’hora de planificar les polítiques socials, urbanístiques, educatives, de mobilitat, etc. Crearem el Consell Municipal dels Infants i Joves per fomentar la cultura de la participació i facilitarem l’exercici del seu dret a ser escoltats en les decisions públiques.

– Promourem activitats ludicoeducatives adequades a totes les edats compreses dins la infància tot garantint la seva continuïtat i fàcil accessibilitat.

1.3 GENT GRAN

– Treballarem conjuntament amb la Comunitat Autònoma i amb l’Administració de l’Estat, per garantir els equipaments socials mínims necessaris als centres de dia, pisos assistits i llars residencials d’estada temporal i permanent.

– Reforçarem els Serveis d’Atenció a Domicili (SAD) i ampliarem la dotació horària per donar una bona atenció a gent gran i famílies en la quotidianitat de les seves llars.

– Incentivarem programes d’inclusió i participació de la gent gran en activitats municipals.

2. HABITATGE

MESURA COST 0: Instar al Govern a la imposició de sancions a entitats bancàries i grans empreses que romanen amb habitatges buits durant més de dos anys; tot atribuint competències a l’Ajuntament.

– Reimpuls del programa “Palma Habitada”. Programes específics municipals orientats a la diversificació de persones destinatàries dels habitatges (discapacitat, persones excloses, joves, dones maltractades i famílies monoparentals) i foment d’habitatges compartits.

– Negociarem amb les entitats bancàries per tal que aquestes aportin una borsa d’habitatges a favor de l’Ajuntament de Palma per a disponibilitat social.

– Possibilitarem la imposició de sancions a les entitats bancàries i grans empreses que mantinguin habitatges buits durant dos anys.

– Impulsarem l’Oficina antidesnonaments que exercirà les funcions d’assessoria jurídica i mediació amb les entitats bancàries. L’Ajuntament prioritzarà treballar amb els bancs que compleixen amb el codi de bones pràctiques bancàries.

– Donarem suport a les cooperatives d’habitatges (ús o propietat).

– Realitzarem un estudi municipal sobre l’estat de la qüestió dels alous a Ciutat. L’Ajuntament no pagarà alou en cas d’expropiació la vigència de la qual no s’hagi verificat.

– Promourem les actuacions de rehabilitacions d’edificacions per destinar-les a lloguer social.

– Proposarem un nou objectiu pel Patronat de l’Habitatge: eradicació de la pobresa energètica. Elaborarem un Mapa de pobresa energètica.

– Promourem l’estabilitat en l’habitatge als diversos barris i districtes de Palma, per evitar la substitució i el desemparament dels residents per raons econòmiques i/o d’especulació sobre el preu del sòl.

– Intervendrem amb les comunitats de veïns i veïnes per promoure el bon estat dels edificis i un entorn en condicions que afavoreixi la convivència als barris de Palma. Col·laborarem igualment amb les comunitat de veïns i veïnes dels blocs socials tals com Corea i Verge de Lluc en el manteniment dels passatges particulars i patis d’ús públic.

– Programa d’intercanvi d’habitatges adreçat a col·lectius vulnerables (gent gran i mobilitat reduïda) + Rehabilitació d’immobles i habitatges per a persones amb dificultats de mobilitat.

3. OCUPACIÓ

MESURA URGENT: Pla d’ocupació digna especialment dirigit a joves, aturats de llarga durada i majors de 45 anys.

MESURA COST 0: L’Ajuntament recuperarà el diàleg social i convocarà als agents socials sindicats i empresaris per subscriure un nou pacte per l’ocupació amb l’objectiu de crear llocs de feina dignes i amb drets.

– Promourem el Pacte local per l’ocupació digne i amb drets, amb el agents socials, especialment adreçat a joves, aturats de llarga durada i majors de 45 anys.

– Farem de Palma Activa una autèntica agència de desenvolupament local, incrementant recursos en inserció i orientació laboral, i formació. Duplicarem el pressupost actual de l’entitat.

– Crearem un nou Servei amb especial atenció a l’autònom i l’emprenedor que inclogui les funcions d’assessorament, suport i manteniment d’empreses noves o iniciatives ja existents.

– Impulsarem i fomentarem l’economia social i solidària (cooperatives, empreses d’inserció laboral), democratitzant el teixit empresarial.

– Obrirem els procediments de la contractació pública a les pimes.

– Potenciarem els sectors econòmics de futur (innovació, rehabilitació d’edificis, atenció a col·lectius vulnerables, cultura, etc.) per tal de consolidar un model productiu diversificat.

– Potenciarem el teixit comercial local como a motor de l’ocupació digna i amb drets.

– Potenciarem una xarxa de suport a persones aturades i de foment d’espais generadors d’iniciatives sociolaborals.

– Treballarem per a la igualtat en el món laboral i formatiu. Posarem en marxa mesures específiques per als següents col·lectius amb més dificultats dins l’àmbit laboral: discapacitats, LGTBIQA, dones, immigrants, etc.

3.1 TURISME

MESURA URGENT: Preparar la ciutat per acollir turisme al llarg de tot l’any, potenciant especialment rutes gastronòmiques, culturals i activitats esportives. Preservar el barris amb valor diferencial i atractiu turístic, com el Molinar i el Jonquet.

– Palau de Congressos. De conformitat als informes juridicotècnics pertinents, no es procedirà a l’adjudicació de l’actual concurs. De cara al futur, s’actualitzaran les projeccions econòmiques i de mercat de l’infraestructura prevista i, en virtut d’aquestes, es consideraran les diferents alternatives (nou concurs, consulta ciutadana, etcètera) de manera conjunta amb el Govern de les Illes Balears.

– Impulsarem un Pla estratègic de turisme per allargar la temporada turística i generar ocupació de qualitat, descentralitzant el model turístic als barris i pobles de Palma.

– Fundació 365. Objectiu principal allargar la temporada i generar ocupació.

– Potenciarem l’oferta turística orientada als següents col·lectius: turisme de gent gran, turisme familiar, persones amb discapacitats, turisme LGTBIQA.

– Potenciarem Palma com un destí urbà, cultural, esportiu, gastronòmic, accessible, saludable i de compres.

– Instarem al govern autonòmic a sol·licitar la cogestió aeroportuària.

– Articularem una plataforma d’oferta turística online que permeti al visitant organitzar i comprar tot allò relacionat amb el seu viatge a Palma. – Compromís amb la rehabilitació de la Platja de Palma i recerca activa de fons de finançament.

– Instar al Govern Balear a regular el lloguer turístic de manera consensuada amb l’Ajuntament.

3.2 COMERÇ

MESURA URGENT: Suport al teixit comercial de la ciutat: facilitar la cooperació entre comerços i impulsar una caixa d’eines al servei de les pimes, comerç i autònoms. Exigir al Govern una moratòria de grans superfícies comercials.

– Instarem a les administracions públiques competents per a l’aprovació d’una moratòria respecte a la construcció de grans superfícies a Palma.

– Augmentarem la càrrega tributària a grans superfícies comercials.

– Recolzarem al teixit comercial de la ciutat: facilitarem la cooperació entre comerços i impulsarem una caixa d’eines al servei de les pimes, comerç i autònoms.

– Protegirem i promourem del comerç emblemàtic de Palma.

– Possibilitarem l’obertura d’una línia pròpia de l’Ajuntament de Palma per tal de facilitar locals per arrendament de petites i mitjanes empreses, autònoms, cooperatives i entitats socials.

– Crearem una Mesa del Comerç Municipal.

– Establirem una guia d’estil propi dels comerços de Palma.

– Estudiarem la possibilitat d’establir sistemes més eficients i sostenibles de recollida de residus comercials.

3.3 CONSUM I MERCATS

– Potenciarem el consum just, responsable, local i sostenible.

– Declararem Palma, ciutat per el comerç just.

– Afavorirem la instal·lació de punts de venda de productes ecològics als mercats municipals.

– Donarem a conèixer els drets dels/es consumidors/es impulsant l’Oficina de l’Ajuntament d’atenció al consumidor.

4. EDUCACIÓ

MESURA COST 0: Un Ajuntament al servei de l’escola, que prengui decisions amb el consens de la comunitat educativa.

MESURA COST 0: Convocatòria immediata del Consell Escolar Municipal per recuperar una major implicació municipal en la tasca educativa de la ciutat.

MESURA COST 0: Elaboració d’un mapa de necessitats educatives a Palma i proposta de zonificació escolar.

– Fomentarem que la presa de decisions sobre educació es faci tenint en compte els diferents agents implicats; mitjançant la creació de comissions educatives a les barriades amb participació dels moviments socials i experts.

– Dissenyarem rutes escolars adequades, segures i amables.

– Proposarem que els centres educatius esdevenguin motors de transformació dels barris i pobles de la ciutat amb un pla d’obertura fora de l’horari escolar.

– Promourem els programes de detecció precoç de nins i nines en situació de risc per fer un seguiment adequat a cada situació.

– Incrementarem el nombre d’Escoletes d’Infants així com la seva oferta educativa a partir d’un mapa educatiu de Palma on apareguin detallades les diferents característiques dels barris i les seves peculiaritats. Recuperar gradualment i en virtut de la disponibilitat pressupostària la gestió municipal directa de les que actualment han estat externalitzades.

– Realitzarem un pla de manteniment de les infraestructures de les escoletes públiques de Palma i millorar la coordinació entre administracions.

– Recuperarem el programa Èxit de reforç escolar per prevenir el fracàs escolar i garantir l’igualtat d’oportunitats.

– Impulsarem el Programa de Prevenció i control de l’absentisme escolar.

– Incrementarem el pressupost destinat a les ajudes de menjador, material escolar i garantirem l’equitat i la igualtat en l’adjudicació. A més, impulsarem una línia de beques per a estudiants amb pocs recursos.

– Proposarem mapes escolars específics per a l’ensenyament d’idiomes, la Formació professional, ensenyaments artístics i la formació d’adults.

– Millorarem el seguiment de les condicions de qualitat de les escoletes 0-3 així com les condicions laborals dels seus treballadors i millorar-ne la seva formació.

– Instarem a la Conselleria d’Educació a rezonificar les àrees d’escolarització a Palma passant de 3 a 9 o més.

5. CULTURA

MESURA URGENT: Recuperació del nom oficial de Palma. Recuperació del Reglament de Normalització Lingüística. Revocació de la instrucció municipal que restringeix l’ús del català per recuperar-lo com a llengua vehicular, possibilitant la resposta en castellà al ciutadà que ho sol·liciti expressament.

MESURA COST 0: Recuperació del Pla director de Festes i convocatòria de la Comissió de Festes per retornar el caràcter ciutadà a les festes de Palma i potenciar la participació.

MESURA COST 0: Impuls a la cultura urbana amb projecció educativa, cultural i artística.

MESURA COST 0: Compromís amb la recuperació de la senyal de Canal 3/33 i Canal 3/24 hores a les Illes Balears.

MESURA COST 0: Premis Ciutat de Palma en català. MESURA COST 0: Simplificació de tràmits. Finestreta única de Cultura i Participació.

– Apostarem per les biblioteques públiques, mitjançant la configuració d’una Xarxa de Biblioteques participativa, inclusiva i dotades dels recursos humans i materials necessaris. Recuperarem la gestió municipal.

– Afavorirem espais per joves a i a les biblioteques públiques i establir tallers d’educació per impulsar i millorar la lectura.

– Recuperarem el Consell Municipal de la Cultura, per tal de configurar una política cultural participada i consensuada i poder dissenyar un pla cultural municipal.

– Inclourem Palma a la Xarxa de Ciutats membres de l’Institut Ramon Llull, amb l’objectiu de fomentar la cultura la difusió internacional de la producció cultural local.

– Recuperarem la Comissió de Festes Populars, en la qual la participació de la ciutadania i entitats sigui l’objectiu prioritari, facilitant l’Organització d’esdeveniments.

– Dissenyarem un projecte escènic per a la ciutat dotant de continguts específics per a cada un dels espais i potenciar la seva gestió transparent i oberta.

– Recuperarem per a Palma festivals musicals diversos tals com “Pop Rock”, “Cançons de la Mediterrània”, “Festival de Jazz”, etc., dins el marc de la recuperació i motivació d’artistes locals.

– Promourem les diverses arts audiovisuals, i en particular, la configuració d’una relació àgil i fluïda entre l’Ajuntament i el sector.

– Protegirem i posarem en valor del patrimoni cultural de Palma. Palma com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.

– Recuperarem els programes de formació en llengua catalana i els projectes de dinamització intercultural a les barriades. Promoció del català a les activitats culturals de la ciutat.

– Promourem la diversitat cultural a les activitats que s’organitzin a la ciutat.

– Impulsarem la filmoteca a Palma.

6. JOVENTUT

– Impulsarem un Pla Jove sobre habitatge, oci, educació, emancipació i treball que pugui aplicar-se de manera transversal des de totes les àrees de govern.

– Crearem una Comissió interdepartamental de polítiques de joventut.

– Adaptarem els espais urbans perquè els joves de la ciutat puguin fer servir les infraestructures municipals de manera que s’adeqüin a les seves necessitats d’oci.

– Recuperarem la figura del dinamitzador sociocultural per a adolescents i joves del barri.

– Impulsarem programes en col·laboració amb altres organitzacions per fomentar els programes d’intercanvis de joves amb els d’altres ciutats europees.

– Recuperarem els programes de colònies d’estiu per als infants i joves.

7. MOBILITAT

– Impuls a l’ús de la bicicleta: ampliarem la xarxa de carrils bici i ciclo-carrers, impulsarem el servei públic de Bicipalma, crearem més zones 30 km/h; modificació de l’ordenança ciclista.

– Recuperació de manera progressiva de la gratuïtat del transport públic per a persones fins als 16 anys. Aplicació de descomptes a persones en atur de llarga durada.

– Millora de línies i freqüències d’acord a la diferent demanda de les línies.

– Connexió gratuïta amb bus a l’hospital de Son Espases de manera transitòria mentre el Govern autonòmic no aconsegueixi el rescat del pàrquing.

– Taxi: cedir solar per fer la “ciutat del taxi”, un nucli amb serveis específics per al sector. Potenciarem el taxi com a transport públic.

– Renovació de la flota de l’EMT, incloent els vehicles de trambús, condicionat a l’obtenció de fons externs al pressupost ordinari.

– Implantar una tarifa jove per persones entre 16 i 30 anys.

– Implantar una tarifa jove per el servei de biciPalma.

8. MEDI AMBIENT

MESURA URGENT: Palma neta: pla de xoc de neteja amb dotació de recursos humans i tècnics per millorar la neteja a tots els barris de Palma.

– Palma sostenible 2025. Desenvoluparem un pla de xoc per millorar el tractament de residus i la neteja a Palma. Millorarem la xarxa d’aigües. Garantirem que les infraestructures de recollida de residus sòlids urbans compleixin criteris d’accessibilitat.

– Potenciarem EMAYA per aconseguir una empresa innovadora en l’àrea de medi ambient.

– Assegurarem que la contractació i promoció laboral a EMAYA es faci en base a criteris de mèrit, igualtat, capacitat i publicitat.

– Garantirem la participació dels treballadors/es d’EMAYA en els processos de millora de l’empresa.

– Recuperar els serveis que han estat externalitzats.

9. URBANISME

MESURA COST 0: Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana. Oportunitat d’obrir un debat ciutadà en relació al model de ciutat, posant l’interès general per damunt de l’especulació urbanística.

MESURA COST 0: Rebuig de qualsevol tipus d’ampliació d’espais portuaris, sense informes d’estudi d’impacte ambiental i consens ciutadà, criteri que s’aplicarà a qualsevol tipus d’intervenció urbanística. Compromís de l’Ajuntament de no cedir als interessos especulatius que amenacen a El Molinar, Jonquet i Moll Vell.

– Recuperarem l’edifici de GESA per al seu ús públic orientat a un nou model de ciutat, seguint el model de districte digital basat en l’economia creativa i sociocultural, entre d’altres.

– Pla General d’Ordenació Urbana de Palma. Aprovarem un nou PGOU durant la legislatura, consensuat, participatiu i transparent garantint un urbanisme amb perspectiva de gènere i social, prioritzant la sostenibilitat per damunt del creixement. Protegirem la riquesa paisatgística, mediambiental i patrimonial de l’entorn rural i periurbà de Palma.

– Protegirem els barris singulars de ciutat, tals com el Jonquet i el Molinar. Al Molinar, port petit. Rehabilitarem zones degradades tals com El Terreno.

– Apostarem per l’increment de corredors verds de Ciutat.

– Desenvoluparem dels eixos cívics i corredors de Ciutat, prioritzant els barris més necessitats com per exemple Son Gotleu i Pere Garau.

– Limitarem els excessos d’ocupació de la via pública per part d’usos privatius. Garantirem un mínim de 50% d’us públic de les vies públiques, garantint una adequada convivència entre vianants, residents i negocis. Establirem un Pla d’Usos que vetlli per la diversificació de l’activitat econòmica i l’ús racional de l’espai públic.

– Obrirem un corredor verd que connecti ciutat amb el Bosc del Bellver amb la incorporació parcial dels terrenys de Son Dureta.

– Incorporarem els terrenys del Lluís Sitjar al Parc de la Riera, contemplant la possibilitat d’executar equipaments.

– Rebutjarem la construcció de noves carreteres i vies d’alta ocupació. No continuarem amb el segon cinturó.

– Farem front a qualsevol operació d’especulació urbanística a Palma, en particular les que afectin a la costa, literal i zona portuària.

– Impulsarem plans de Rehabilitació Integrals de Barris, tals com la Platja de Palma.

– L’Ajuntament apostarà per garantir espais destinats a equipaments públics per al barri i habitatges de protecció oficial a Son Busquets.

– Revisarem la legalitat i validesa jurídica de determinats processos urbanístics, en particular l’espai de Ses Fontanelles.

10. INFRAESTRUCTURES

– Garantirem la igualtat entre tots els barris i pobles de Palma en les inversions que es realitzin des de l’Ajuntament, mitjançant la implantació d’un Pla General de Barris orientat a la millora del manteniment i accessibilitat.

– Introduirem criteris de sostenibilitat ambiental i clàusules socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Palma.

– Generarem protocols de comunicació i informació prèvia amb la ciutadania i entitats respecte a les obres a realitzar per part de l’Ajuntament.

– L’accessibilitat com a principi bàsic de l’Ajuntament. Promourem l’ampliació de voravies dels diferents carrers de la ciutat en una mitjana del 30% de conformitat amb els criteris tècnics pertinents. Promourem i garantirem l’accessibilitat per a tothom a tots els edificis i instal·lacions de titularitat pública.

– Millorarem i incrementarem l’arbrat de la Ciutat, així com la jardineria i zones verdes, tenint en compte la flora autòctona i el seu grau d’alergenicitat.

– Socialitzarem els espais verds i implicarem als veïns en la seva gestió, conservació i manteniment.

– Millorarem el nivell de neteja i manteniment de l’enllumenat públic.

– Incorporarem l’Ajuntament a xarxes de cooperatives d’energia verda.

– Obrirem Palma a la natura: generació de nous espais i corredors verds tals com la incorporació dels terrenys del Lluís Sitjar al Parc de la Riera i configuració del corredor del Torrent Gros.

– Impulsarem la creació d’horts urbans amb finalitats socials, educatives, de regeneració d’espais i de consum.

11. SEGURETAT CIUTADANA

– Millorarem el manteniment de l’edifici del parc de bombers.

– Convocarem l’oferta pública per cobrir les plantilles i donar estabilitat al cos de policia local i bombers, reduint al màxim el nombre d’interins.

– Recuperarem i potenciarem el model de Policia Local “de proximitat” que inclou: la policia de barri, policia tutor… reequilibrant les funcions de seguretat ciutadana, de proximitat i mediació.

– Reforçarem la seguretat ciutadana a les zones turístiques.

– Dignificarem la feina de la immensa majoria d’agents de la policia local, investigant i actuant amb contundència contra qualsevol indici de corrupció.

– Instarem el Govern Balear a l’aprovació d’una llei d’emergències on s’especifiquin clarament les funcions, condicions laborals i nivells professionals al cos de bombers.

– Ens comprometem a la no privatització i la no externalització dels serveis públics, com és el cas dels Bombers de Palma i altres serveis de seguretat ciutadana.

12. ESPORTS

– Millorarem les instal·lacions esportives municipals, garantint un diàleg proactiu respecte a les seves condicions d’ús i manteniment.

– Obrirem les instal·lacions esportives a la ciutadania, de manera consensuada i participada.

– Farem de l’esport un mitjà per a la integració i la inclusió social.

– Crearem rutes esportives i de salut al voltant del nucli urbà, senyalitzades amb l’objectiu de relacionar la salut, l’esport i la promoció turística.

– Desenvoluparem torneigs i esdeveniments esportius durant la temporada baixa

– Potenciarem l’oferta esportiva diversa i per diferents grups de població.

– Crearem una escola municipal d’educadors d’esports.

– Potenciarem i premiarem l’esport femení, donant-li el protagonisme que es mereix.

13. SALUT

– Impulsarem les activitats de promoció de la salut a Palma dins la xarxa de ciutats saludables.

– Dissenyarem un pla d’acció municipal destinat a la intervenció, prescripció de serveis i prestacions econòmiques i tècniques als casos on les necessitats de subsistència de les persones ho requereixen.

– Implementarem mecanismes de comunicació i treball comuns i àgils entre els serveis socials de l’Ajuntament i el de salut per optimitzar els recursos disponibles.

– Elaborarem un estudi per analitzar la necessitat de nous centres de salut, unitats bàsiques i centres de dia als barris.

– Treballarem per millorar l’educació afectivosexual, sobretot entre el jovent, incidint en la prevenció dels embarassos no desitjats, així com també en les malalties de transmissió sexual i el VIH/SIDA, violencia de gènere, oferint un servei d’assessorament i informació sobre sexualitat amb les institucions sanitàries de la ciutat i associacions. Impulsarem programes de recolzament psicològic.

– Afavorirem les iniciatives de control ètic i biològic dels animals considerats com a plagues urbanes, com és el cas dels coloms, mosquits, plagues dels arbres i jardins urbans, entre altres. Controlarem les zones inundables, hàbitat dels mosquits i les fonts que potencien les plagues.

– Implantarem mesures efectives per reduir la contaminació lumínica, electromagnètica, acústica, de l’aire i de l’aigua.

14. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

MESURA URGENT: Impuls de la participació ciutadana en la presa de decisions municipals (pressuposts, consells sectorials, associacions, moviments socials).

MESURA COST 0: Millora del sistema participació als plens municipals de la ciutadania i les associacions.

MESURA COST 0: Audiències públiques dels regidors i regidores al Ple com a mínim una vegada a l’any per donar compte de la feina feta. Contacte del regidors i regidores i del batle amb els veïnats de tots els barris i pobles de Palma, amb regularitat i de forma presencial, i també assemblees públiques, que es duran a terme als diferents barris de la ciutat, per tal de donar compte de la seva actuació. Establir un dia d’atenció a la ciutadania per part dels regidor i regidores.

MESURA COST 0: Impulsar els pressupostos participatius.

MESURA COST 0: Instar al Parlament a realitzar el canvi legislatiu oportú per reduir del 10% a ‘1% del límit de signatures per presentar una Iniciativa popular ciutadana. Compromís municipal d’admetre a tràmit.

MESURA COST 0: Recuperació de la gestió veïnal dels Casals de Barri. Impuls a l’associacionisme.

– Obrirem l’Ajuntament a la participació i a la transparència: publicació de les despeses de l’Ajuntament i de l’agenda dels regidors i regidores. Impuls de la participació ciutadana en la presa de decisions municipals (pressuposts, consells sectorials, associacions).

– Impulsarem de forma els pressupostos participatius. El primer any es durà a terme mitjançant audiències sectorials.

– Adequarem l’actual Reglament de Participació Ciutadana, amb l’objectiu de garantir i fomentar una major participació de la ciutadania.

– Implantarem les audiències publiques dels regidors una vegada a l’any, al Ple. Contactes del regidors als barris, de manera periòdica i regular, i assemblees publiques també del batle, que es duran a terme als diferents barris de la ciutat, per tal de donar compte de la seva actuació. Possibilitat d’establir un dia de visites de ciutadans.

– Aprofundirem en la configuració dels Consells de Districtes com a veritables àmbits plenaris territorials per tal de garantir una participació propera de la ciutadania.

– Establirem eines on line, mitjançant la pàgina web municipal, per tal de facilitar una participació ciutadana àgil i accessible.

– Instarem al Parlament de les Illes Balears per tal de reduir a un 1% del cens de població per tal de poder plantejar iniciatives populars municipals.

– Pla de foment de l’associacionisme a Palma; impulsarem i facilitarem activitats, reduirem tràmits i càrregues burocràtiques, alhora que donarem un suport tècnic a les entitats per part de l’Ajuntament.

– Posarem en marxa consells sectorials municipals a cada una de les àrees de l’Ajuntament de Palma.

– Potenciar el Consell Social de la Ciutat.

– Instaurarem un Pla Municipal del Voluntariat participat amb la ciutadania i entitats.

15. TRANSPARÈNCIA

MESURA URGENT: Obertura de l’Ajuntament a la transparència: impuls de la publicació de les despeses de l’Ajuntament i de l’agenda dels regidors i regidores.

MESURA COST 0: Prioritzar la banca amb bones pràctiques. L’Ajuntament treballarà prioritàriament amb aquelles entitats bancàries que compleixin el codi de bones pràctiques bancàries.

MESURA COST 0: Declaració de l’Ajuntament contrari al tractats internacionals que retallin competències municipals, contra els drets dels treballadors i que vulneri el principi de legalitat de la justícia.

MESURA COST 0: Publicarem les retribucions i currículum dels regidors i regidores i diversos càrrecs directius i de confiança de l’Ajuntament de Palma.

– Garantirem el compliment dels principis de transparència i lliure competència en la contractació pública.

– Millorarem el sistema de retransmissió pública dels plens de l’Ajuntament de Palma.

– Donarem informació prèvia als veïnats de les actuacions municipals que es duguin a terme als barris.

– Donarem publicitat efectiva als informes d’auditoria de l’Ajuntament de Palma.

– Impulsarem l’aprovació d’un Pla de Transparència Municipal amb l’objectiu de donar publicitat a l’activitat administrativa municipal amb les limitacions legals que corresponguin. Un dels objectius serà l’assignació específica de les funcions d’Oficina de Transparència al Defensor del Ciutadà, incorporant com a objectiu l’anàlisi del deute municipal i l’activitat de contractació.

16. IGUALTAT I DRETS CÍVICS

MESURA COST 0: Les polítiques d’igualtat s’implantaran de forma transversal a totes les àrees de govern garantint, a més, la seva presència dins l’estructura de govern.

MESURA COST 0: Participació del col·lectiu feminista en la política municipal, activant el Consell de la Dona, l’Observatori Municipal i els plans d’igualtat.

MESURA COST 0: Integració de persones amb discapacitat: accessibilitat com a principi bàsic i irrenunciable de l’activitat municipal.

MESURA COST 0: Declaració de Palma com a ciutat contrària a la discriminació per raons de sexe, gènere i sexualitat. Ciutat LGTBIQA friendly, amb mesures de potenciació. Foment de la sensibilització en matèria d’igualtat de gènere.

– Rellançarem i promourem el Consell municipal de dones.

– Impulsarem mesures concretes de tolerància zero amb la violència masclista: elaborarem un pla contra la violència de gènere i revisió dels protocols existents.

– Lluitarem contra la feminització de la pobresa i la desigualtat de gènere en el mercat de treball.

– Declararem Palma “Ciutat per a la diversitat sexual, la normalització social del col·lectiu LGTBIQA i contra l’homofòbia i la transfòbia”. Impulsarem actuacions, tallers i campanyes de sensibilització sobre la diversitat sexual.

– Desenvoluparem polítiques públiques orientades a la protecció i atenció de la dona en el camp de la prostitució forçada.

– Impulsarem plans d’educació sexual per reduir conductes sexuals de risc i per impulsar programes d’educació afectivosexuals. També es fomentarà l’educació en la diversitat i educació en el respecte vers les persones en diferents graus d’autonomia.

MEMÒRIA HISTÒRICA

– Desenvoluparem la Llei de Memòria Històrica incorporant les entitats ciutadanes.

– Desmuntatge i retirada del monument “Baleares” de sa Feixina.

– Crearem recursos didàctics per la difusió de la Memòria Històrica a Mallorca.

17. BENESTAR ANIMAL

MESURA URGENT I COST 0: Declaració de Palma com a ciutat lliure de maltractament animal, que inclourà la declaració de Palma Antitaurina.

– Abolirem la pràctica de la tauromàquia.

– Ampliarem la declaració de ciutat lliure de circs amb animals salvatges o animals de qualsevol tipus.

– Sacrifici zero, excepte en casos d’animals sense qualitat de vida, i promoció de campanyes d’esterilització.

– Millorarem els serveis del centre de Son Reus per garantir el benestar animal.

– Establirem colònies de moixos controlades i manteniment de les actuals.

– Modificarem la normativa reguladora de les galeres sobre la base de criteris de benestar animal i garantir el seu compliment. Substitució progressiva i consensuada del contingent de llicències per altres tipus de vehicles ecològics.

– Ampliarem i millorarem els parcs d’oci caní. – Crearem d’un espai de coordinació de les polítiques a favor del benestar animal.

18. HISENDA I INNOVACIÓ

MESURA COST 0: Compromís de l’Ajuntament de reforçar la recerca de fons europeus de finançament.

– Implantarem un pressupost participatiu. Inversions territorialitzades per barriades.

– Incorporarem un tipus de gravamen diferenciat a béns immobles de major valor no residencials (grans superfícies comercials, oficines, etc.).

– Estudiarem la bonificació sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques a empreses que augmentin contractacions de qualitat, dignes, amb drets i sense davallar el nombre total de treballadors i/o augmentin els mesos d’activitat.

– Realitzarem una avaluació externa del deute.

– Donarem la màxima transparència i publicitat a les despeses de l’Ajuntament.

– Ampliarem, millorarem i modernitzarem l’Atenció al Ciutadà online.

– L’Ajuntament treballarà prioritàriament amb aquelles entitats bancàries que compleixin el codi de bones pràctiques bancàries.

– Recuperarem l’Institut Municipal d’Innovació per aconseguir l’ús eficient i sostenible de les TIC al servei de la ciutadania.

19. FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR

MESURA URGENT: Derogarem l’Ordenança Cívica i regularem de manera específica el botellot o altres activitats il·lícites, de manera que s’abordaran els problemes específics amb solucions específiques.

MESURA COST 0: Introducció de clàusules socials i ambientals en la contractació de l’Ajuntament i les seves empreses i organismes públics i obligació de complir amb la normativa laboral. Declaració de Palma com a ciutat lliure de paradisos fiscals, com a compromís en la contractació.

MESURA COST 0: Plans d’usos per als espais públics i garantir la recuperació dels espais per als ciutadans i equilibrar els diferents usos compartits. Limitació dels excessos d’ocupació de les terrasses. Recuperació dels espais públics per a les persones.

-Afavorirem la contractació pública de la petita i mitjana empresa, i entitats d’economia socia.

-Garantirem l’ús públic de l’Empresa Funerària Municipal.

-Assumirem per part del departament de Funció Pública els processos de selecció de tot el personal de l’Ajuntament.

-Garantirem el compliment de la Llei d’Incompatibilitat per part del personal de l’Ajuntament, com a major garantia de la imparcialitat en l’exercici de la funció pública.

-Dignificarem la feina dels treballadors públics que són la base d’uns serveis públics de qualitat.

-Instarem el Govern Balear a la creació d’una llei d’Emergències on es detallin clarament les funcions i condicions laborals del cos de Bombers de Palma.

-Augmentarem i millorarem la formació del personal funcionari de l’Ajuntament per adaptarlo millor al nou context d’exigència d’una administració local moderna i de qualitat.

-Recuperarem i potenciarem el model de Policia Local de proximitat, que inclou: policia de barri, policia tutor, etc.

-Dignificarem la feina de la Policia Local, investigant, depurant i actuant amb contundència davant qualsevol indici de corrupció.

 

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris