Aprovat el nou organigrama de l’Ajuntament, pendent del nomenament dels càrrecs

Primer de tot ha de quedar clar que s’ha aprovat un organigrama municipal, però que la majoria d’aquests alts càrrecs encara no han estat nomenats. En conseqüència, parlar d’un increment en xifres globals, és totalment erroni, ja que no es té en compte els funcionaris que puguin ocupar aquests llocs i que no suposarien cap increment de la despesa final.

En relació a les àrees gestionades per Som Palma, l’organigrama contempla el mínim necessari per a poder dur a terme la feina del dia a dia (un director general o un coordinador) i inclús hi ha àrees que no tendran cap alt càrrec assignat.

Pel que fa referència als assessors, és cert que hi ha un increment de dues persones, però s’ha de tenir en compte que també hi ha hagut un increment de dos grups municipals (de 3 a 5). Si a cada grup hi ha entre dues i tres persones, amb dos grups municipals més, l’increment, mantenint els criteris de la passada legislatura, hauria estat de 4 o 5 assessors, però com que s’han reduït assessors d’altres àrees, per poder dotar als 5 grups municipals del seu personal, s’ha produït aquesta variació positiva de dues persones.

Respecte a l’organigrama fet públic, s’ha de dir que el nombre d’alts càrrecs existents durant la legislatura anterior convertia en inoperants moltes àrees bàsiques (per exemple, Benestar Social). El nou govern municipal considera imprescindible que determinades àrees estiguin reforçades amb persones de gran vàlua professional. És el cas de la Regidoria de Benestar i Drets Socials, la de Seguretat Ciutadana i la d’Habitatge. Per aquest motiu s’ha duit a terme una reestructuració de les àrees de govern per ajustar-les als nous objectius de transformació que es va marcar el govern de canvi en el seu programa i, per tant, els càrrecs també han sofert variacions i en alguns casos s’han dividit en dues o tres àrees.

L’equip de govern considera la proposta feta pública ajustada a les necessitats i competències d’un ajuntament com el de Palma.

Però cal tornar a recordar que la relació de llocs de feina patirà modificacions en els propers dies, ja que alguns d’aquests alts càrrecs seran ocupats per funcionaris de la casa.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris